ribiska druzina murska sobota 0

 

PRAVILNIK

Sekcije za vijačenje Ribiške družine Murska Sobota

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Člen

 (organiziranost in namen delovanja sekcije)

Sekcija za vijačenje Ribiške družine Murska Sobota (v nadaljevanju: SzV), je interna sekcija znotraj Ribiške družine Murska Sobota (v nadaljevanju: RD), katere člani se prostovoljno povezujejo in delujejo v okvirju RD, z namenom spodbujanja ribiške etike in osebne kulture članstva, širjenja pozitivnih vrednot in odnosa do narave in vodnega življa ter promocije ribolovnega turizma lova rib roparic s tehniko vijačenja z uporabo umetnih vab.

2. Člen

(cilji delovanja SzV)

Cilji delovanja SzV so:

-        prizadevanje za strokovno raven dela,

-        promocija lova rib roparic z umetnimi vabami

-        promocija ribolova po načelu ujemi in spusti

-        povezovanje vseh ribičev in tistih, ki čutijo pripadnost ali povezanost z njimi,

-        skrb za varovanje in urejanje voda in obvodnega ekosistema,

-        zaščita kapitalnih primerkov vseh ribjih vrst,

-        zavzemanje za „human“ odnos do ulovljene ribe,

-        spodbujanje članov za stalno strokovno izpopolnjevanje,

-        seznanjanje članov o problemih in napredku na področju delovanja SzV in RD,

-        sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s sladkovodnim ribolovom in varovanjem okolja,

-        organiziranje turističnega in športnega ribolova vključno s tekmovanji,

-        sodelovanje pri uvedbi Etičnega kodeksa v športni, ljubiteljski in turistični ribolov,

-        sodelovanje pri oblikovanju razvoja sladkovodnega ribištva.

3. Člen

(naloge SzV)

Namen in cilje uresničuje SzV z izvajanjem naslednjih nalog:

-        strokoven raven dela sekcije,

-        organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev,

-        izobražuje oz. izvaja delavnice za otroške in mladinske sekcij RD,

-        skrbi za strokovno vzgojo članov, zlasti pri razvijanju ribiške etike, discipline in športne vesti,

-        prireja ribiška tekmovanja, družabna srečanja in druge društvene prireditve,

-        ustvarja pogoje za povečano ribolovno rekreacijo,

-        organiziranje ribolova roparic z vijačenjem v športne in tekmovalne namene,

-        sodelovanje na tekmovanjih,

-        sodeluje na javnih prireditvah s ciljem promocije svoje dejavnosti,

-        sodeluje z inšpekcijskimi službami, s predstavniki lokalnih oblasti in podjetij z namenom zaščite voda pred onesnaženjem ter ohranjanjem ustreznega ribjega življa.

II. ČLANSTVO

4. Člen

(pogoji za članstvo v SzV)

Član SzV lahko postane vsak član RD Murska Sobota, ki prostovoljno sprejme Pravilnik SzV in poda prošnjo za sprejem v SzV. Evidenco o članstvu vodi vodja sekcije.

5. Člen

(sprejem novih članov)

Nove člane SzV obravnavajo in sprejemajo dotedanji člani SzV z navadno večino 2x letno in sicer na sestanku SzV. Vlagatelja se o spremstvu v SzV obvešča po pošti.

 

6. Člen

(prenehanje članstva)

Status članstva v SzV preneha, v kolikor član SzV krši odredbe tega pravilnika, pravilnika oz. režim Ribiške družine Murska Sobota ali druge predpise z področja ribolova, varovanja vod oz. okolja ter zaščite živali.

7. Člen

(vodja sekcije)

 

Člani SzV na prvem letnem sestanku izberejo vodjo sekcije, ki je zadolžen za pripravo dokumentov in izvajanje aktivnosti določenih v tem pravilniku.

 

 

III. VODE

8. Člen

(ribolovni revirji)

SzV se zavzema za vzpostavitev ustreznega staleža oziroma populacije rib roparic v ribolovnih revirjih RD Murska Sobota. V ta namen lahko sodeluje pri pripravi predloga izvajanja ribolovnega režima na segmentu lova rib roparic za vode v upravljanju RD. Pri pripravi predloga SvZ upošteva strateške usmeritve RD ter veljavno zakonodajo s področja sladkovodnega ribištva ter upravljanja z vodami, status vode, trenutni ribji stalež v vodi, naseljenost z alohtonimi ribjimi vrstami…. 

9. Člen

(aktivnosti)

Člani SzV volontersko urejajo okolico vod ter izvajajo ostale vzdrževalne aktivnosti, da se vode in okolica ohranijo v ustreznem stanju. K urejanju stanja spada prav tako izdelava in namestitev drstitvenih gnezd za smuča, zasaditev rastlinja in podobni ukrepi za izboljšanje naravne reprodukcije v kolikor se ugotovi, da so potrebni.

 

 

IV. PRAVILA RIBOLOVA

10. Člen

(osnovna pravila)

Vsi člani SzV pri izvajanju športnega ribolova vijačenja z umetnimi vabami so obvezni spoštovati Zakon o sladkovodnem ribolovu, Pravilnik o izvajanju športnega ribolova, Pravilnik SzV RD Murska Sobota in Etični kodeks Slovenskih sladkovodnih ribičev.

 

11. Člen

(način ribolova)

Člani SzV lovijo ribe roparice na tehniko vijačenja z umetnimi vabami. Za zagotavljanje ustreznega staleža rib roparic v vodah je zaželeno, da člani SzV izvajajo ribolov po načelu »ujemi in spusti« po vseh pravilih humanega ravnanja z ujeto in potem izpuščeno ribo. Zaželeno je, da se riba v kolikor je to mogoče odpne v vodi in spusti, da nepoškodovana odplava.

 

12. Člen

(sankcije za ugotovljene kršitve)

Za nadziranje ribolova je pristojna čuvajska služba RD, katera ob ugotovitvah zakonskih kršitev in kršitev ribolovnega režima ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi, v primeru ugotovitve kršitev pravilnika SzV pa z ugotovitvami seznani ostalo članstvo sekcije.

Vsak član SzV, je dolžan obvestiti vodjo SzV o vsakem kršenju tega pravilnika s strani kateregakoli od njenih članov.

V primeru kršitev pravil SzV kršitelja obravnava ostalo članstvo sekcije, ki ima z navadno večino pravico kršitelju prekiniti članstvo v sekciji.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. Člen

Za vse določbe, ki niso opredeljene v tem pravilniku se uporabljajo določbe veljavne zakonodaje Ribiške družine Murska Sobota, Ribiške zveze Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano.

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Upravnem odboru Ribiške družine Murska Sobota.